Årsmøte 2015

Av Hedda Larsen Borgan

Rettspolitisk forening avholdt den 20. februar årsmøte for 2015. Møtet ble holdt på Senter for menneskerettigheter i Cort Adelers gate.

Årsmøtet ble åpna av professor Jan Fridthjof Bernt. Han er en av Norges viktigste stemmer i det juridiske miljø i vår tid, og stadig opptatt av både rettspolitikk, rettsfilosofi og rettsteori. Bernt holdt et lignende foredrag på Rettspolitisk forenings 20-års jubileumsseminar “Kritisk Juss mot år 2000” i november 1994, og skrev artikkelen “Rettsdogmatikkens metode og rettspolitikkens muligheter” til Kritisk Juss nr. 1/1995. Var foredraget hans fortsatt relevant i 2015 – 20 år etter?

Bernt sitt budskap er enkelt sagt at retten peker fremover, ikke bakover. Når vi skal ta stilling til gjeldende rett bør derfor reelle hensyn tillegges stor vekt. Et eksempel er den såkalte Sykejournal-dommen (Rt. 1977 s. 1035), hvor Høyesterett foretok en konkret vurdering av hva samfunnsforholdene den gang tilsa, og skapte rett basert på slike hensyn.

Hans sterke oppfordring til oss som jurister; vær kritisk til lovene du anvender. Hvis ikke juristene skal være kritiske til lovene, hvem skal da være det?

Konklusjonen er altså at Bernts foredrag gjorde seg like godt i dag som for 20 år siden. Etter at foredraget var over hadde vi et godt årsmøte der viktige ting ble vedtatt, som for eksempel foreningas budsjett. Som seg hør og bør i en kritisk forening oppsto det diskusjoner om vedtektsbestemmelser. Uenigheten dreide seg om vedtektenes regulering av valg av revisor, men ble som vanlig løst ved hjelp av avstemning.

I tillegg fikk vi satt sammen et nytt styre. Styret består nå av følgende personer:

Marit Lomundal Sæther (styreleder)
Ingrid Mellum Gundersen
Hedda Larsen Borgan
Adrian Idehen
Christian Tønsberg
Stina Hoel Jensen
Ingrid Egeland Thorsnes
Hanne Hareide Skårberg
Marthe Engøy
Susanne Gallala
Kasper Nilsen Ervik

Vi er svært fornøyde med vårt nye og kompetente styre, og ser frem til å ta fatt på nye oppgaver i året som kommer!

Legg inn en kommentar