Høringsuttalelse om straffegjennomføring i annen stat

Av Marit Lomundal Sæther

Regjeringa har foreslått å leie fengselsplasser i utlandet for å overføre fanger dømt i Norge for soning i en annen stat.

Det kan etter Rettspolitisk forenings syn ikke forsvares å innføre et så inngripende tiltak når det finnes alternative løsninger. Forslaget er menneskerettslig betenkelig. Til tross for det er de menneskerettslige utfordringene nærmest fraværende i høringsnotatet. Forslaget medfører at norske myndigheter mister kontroll med straffegjennomføringa til fangene som overføres, og det synes ikke som at departementet har tatt innover seg de alvorlige konsekvensene det kan få. Det fremgår i alle fall ikke av høringsnotatet, som fremstår svært lite grundig.

Rettspolitisk forening ber i høringsuttalelsen om at departementet trekker sitt forslag. Som et minimum bør det utsettes i påvente av en grundig kartlegging som gir høringsinstansene et tilfredsstillende faglig grunnlag for uttalelser i en ny høringsrunde med minimum tre måneders frist.

Justisministeren har det imidlertid travelt, og vil i følge Dagbladet signere en avtale med Nederland om å leie et fengsel allrede første virkedag etter at høringsfristen gikk ut. Det underbygger våre tidligere uttalelser om en illusorisk høringsrunde og totale undergraving av demokratiske spilleregler. Forhåpentligvis vil Stortinget sette en stopper for lovendringa som er nødvendig for å overføre fanger til Nederland.

Les Rettspolitisk forenings høringsuttalelse her.

Én kommentar

Legg inn en kommentar