Asylbarn-falitten fortsetter

Av Ingrid Egeland Thorsnes
I mai la regjeringa frem et forslag til endringer i utlendingsforskriften som åpner for at barn som fra sommeren 2014 ble sendt ut av landet i strid med avtalen mellom samarbeidspartiene og regjeringen, skal kunne få sakene sine vurdert på nytt. Som tidligere omtalt på kritiskjussblogg.no har forhandlingene som ledet frem til dette forslaget medført alvorlige innstramminger i innvandringspolitikken generelt. Når forslaget til ny forskriftstekst nå foreligger, viser det seg at denne ”seieren” for samarbeidspartiene kan bli enda mindre enn tidligere antatt.

Av det fremlagte forslaget følger det at ved ny vurdering av barnets tilknytning til Norge, skal ikke utsendelsestidspunktet, men det tidspunktet de nye bestemmelsene trer i kraft (sannsynligvis forsommeren 2015), legges til grunn. Av høringsbrevet følger det videre at det skal sees hen til i hvilken grad barnet har opprettholdt kontakt med Norge, og om barnet har opparbeidet seg tilknytning til hjemlandet etter uttransport. Familiens opphold i hjemlandet vil etter dette telle negativt ved ny vurdering av saken.

Som Rettspolitisk forening gir uttrykk for i vår høringsuttalelse, mener vi det er svært urimelig at familier som på utsendelsestidspunktet kvalifiserte for oppholdstillatelse, likevel risikerer å få avslag etter det fremlagte forslaget. På grunnlag av en grov feil hos Justisdepartementet og politiet ble familiene uriktig sendt ut av landet. At det har tatt svært lang tid for regjeringen og samarbeidspartiene å komme fram til en enighet i denne saken kan ikke belastes disse barna og deres familier.

Rettspolitisk forening mener derfor at forskriftsteksten må endres slik at utsendelsestidspunktet legges til grunn for den nye vurderingen. Konsekvensen kan ellers bli at knapt noen av familiene vil få komme tilbake. Vi håper ikke dette er et forslag Venstre og KrF kan akseptere.

Legg inn en kommentar