Opprettelsen av Rettspolitisk forening i Bergen

Av Erlend Sand, styreleder i Rettspolitisk forening, avdeling Bergen

Rettspolitisk forening har nå startet opp lokalavdeling i Bergen. Her kan du lese litt om behovet, litt om oppstartsmøtet og hvordan foreningen har tenkt å arbeide fremover. 

Behovet for en Rettspolitisk forening i Bergen?

I Bergen utdannes rundt en tredjedel av landets framtidige jurister, Det juridiske fakultetet ved UiB har sterke fagmiljø og teoretikere som påvirker rettsutviklingen nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er Bergen som Norges nest største by og regionshovedstad naturlig fylt opp med en stor andel jurister med alle slags stillinger og oppgaver.

Samlet sett gir det grunnlag for at det skal være et miljø for en forening som vil se kritisk på hvordan jussen virker i samfunnet i Bergen.

I tillegg skaper jusstudienes organisering, med et høyt trykk på studiepoengproduksjon og det høye antallet studenter pr ansatt et ekstra behov for akademiske pusterom hvor både studenter og ansatte kan stoppe opp og reflektere hvordan rettsreglene man studerer på samlebånd virker utenfor Dragefjellets vegger. Spesielt for de som er står lengst fra å noen gang komme innenfor fakultets vegger.

Hvor langt har vi kommet nå?

Været hadde bestemt at det skulle bli en spesiell dag. I en by der det regner over 270 dager i året hadde solen kommet på besøk fra sydligere strøk. Noen vil innvende at det må være noe sadistisk over å samle folk innendørs en solskinnsdag i Bergen. Andre vil tro man har masochistens behov om man prøver å lete etter de kritiske røyster i Dragefjellets kriker og kroker. Men 24 sjeler fant turen til Dragefjellet 15 februar for å stifte loakalavdeling til Rettspolitisk forening. Møtet startet med at professor Jan Fridjof Bernt forklarte om behovet for rettspolitisk arbeid i vår tid. Det ble en livlig debatt rundt hvilke temaer foreningen burde ta for seg og hvilken arbeidsform som var ønskelig. Man avsluttet møtet med å velge et styre for å føre arbeidet videre og opprettet foreningen formelt.

Planer fremover.

Vi inviterer til et kritisk møte den 15 mars kl 1730-19 på Det akademiske kvarter, hvor vi stiller spørsmålet om jussen som et fag som går i arv. For å belyse temaet har vi fått professor i sosiologi Johs. Hjellbrekke som blant annet har bidratt som redaktør av  boken Elite og klasse i et egalitært samfunntil å gå igjennom hva forskningen kan fortelle oss om hvem som blir jurister, og i hvor stor grad jussen er et fag som er åpent for sosialt mobilitet og om stillingene i samfunnet hvor jurister trer inn fremstår som overbefolket av gamle jussfamilier -og hva kan man eventuelt tenke seg å gjøre med det?

Veien videre vil være prioritert mot å nå ut til praktikere i faget utenfor Dragefjellets vegger da styret i dag består utelukkende av studenter. Vi vil velge tema som både setter jussen under et kritisk lys og hvor særlig rettsstillingen til svakere grupper i samfunnet er under press. Eksempler på tema som så langt har vært løftet opp har spent fra flyktningers rettsikkerhet, leietageres situasjon til juryordningen og utviklingen av en stadig strengere strafferett.

En organisatorisk forskjell fra hovedstyret i Oslo er at man i starten, spesielt så lenge man består av hovedsakelig studenter, vil gjøre mindre av utredningsarbeid og svar på høringer, se foreningens høringssvar her. Vi vil heller sette inn mer ressurser på å skape møteplasser, arrangere debatter og foredrag om rettspolitiske tema.

Ønsket er at foreningen skal være både en møteplass for både studenter, teoretikere og praktikere som brenner for å belyse og bedre særlig problematiske sider ved eget fag.

I en tid der presidentkandidater i USA holder en pissekonkurranse om hvem som vil torturere verst, og det fremstår som milelangt unna det norske politiske klimaet hvor forsvaret av menneskerettighetene står sentralt over hele det politiske spekteret, er det dessverre en tid hvor også her hjemme rettighetene til «de andre» er under press. Hvor eksempelvis det fremstår meget lett å avskjære flyktninger fra realitetsbehandling av søknadene sine ved Storskog, eller sende norske fanger til Nederland. Folkets representanter konkurrer dessverre årlig om å foreslå lengre og lengre pine for de domfelte – og ingen Stortingsperiode er avsluttet uten at man har funnet flere områder som skal underlegges trussel om straff. Samtidig skal stats og kommunekasser salderes med de fattiges midler til livsopphold. I en slik tid må man kanskje ha røyket noe strammere enn sokkene sine for å tro på gjennomslag en rettspolitikk som skal løfte de svakerestiltes stilling.  Samtidig er det nettopp i en brytningstid det er viktig for jurister og jusstudenter å reflektere over de rettsregler de er satt til å forvalte eller studere.

Vårt håp vil være å skape en åpen møteplass for praktikere, teoretikere og studenter av faget som vil møtes for å utrettelig belyse og forbedre stillingen til de svakest stilte i vårt samfunn.

Som en langhåret kar med runde briller sang tre år før Rettspolitisk forening så sitt opprinnelige lys i 1974.

“You may say I’m a dreamer

But I’m not the only one

I hope someday you’ll join us

And the world will live as one “

Interesserte kan bli med i facebookgruppen her eller sende epost til sand.erlend@gmail.com

Legg inn en kommentar