Etterlengtet gjennomgang av fri rettshjelpsordninga

Av Kasper Nilsen Ervik, styremedlem i Rettspolitisk forening

Rettspolitisk forening gleder seg over at Stortinget i dag vedtok en gjennomgang av ordningen med fri rettshjelp. Vedtaket er i tråd med en enstemmig innstilling fra justiskomiteen, etter et representantforslag fra Miljøpartiet de Grønnes representant Une Aina Bastholm. Gjennomgangen skal vise om ordningen bør utvides eller endres, for å sikre at den blir mest mulig rettferdig, målrettet og effektiv.

Gjennomgangen er etterlengtet. I dagens rettsliggjorte samfunn blir det stadig mer krevende å orientere seg i hvilke rettigheter man har. Muligheten til å skaffe juridisk hjelp utgjør derfor ofte forskjellen mellom at du faktisk får benyttet deg av rettighetene du har etter loven, eller om disse kun eksisterer på papiret. Denne muligheten er det ikke alle som har. Dette er bakgrunnen for at vi har ordningen med fri rettshjelp, som kort fortalt går ut på at man på enkelte saksområder kan få juridisk bistand dekket av staten. Ordningen skal «sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning»[1]. Formålet og grunntanken bak ordningen er utvilsomt god.

stortingsbygningen_img_8857_cropDagens rettshjelpsordning er imidlertid ikke god nok. Flere viktige saksområder, blant annet voldssaker, rettshjelp til domfelte under soning, og utvisningssaker, ikke er omfattet. Videre er ordningens økonomiske vilkår så strenge at mange av de som på langt nær har økonomiske forutsetninger til å ivareta sitt retthjelpsbehov, likevel tjener over inntektsgrensen for å være omfattet av ordningen. Et annet problem er at man kun får et begrenset antall timer i den enkelte sak. Advokater som yter rettshjelp i rettshjelpssaker får også dårligere betalt enn andre advokater. Nevnte problemer er problemer som knytter seg til situasjonen når man faktisk har søkt hjelp. Et annet problem ligger i det faktum at mange ikke vet at det finnes en fri rettshjelpsordning, eller ikke vet at man har et juridisk problem i det hele tatt.

På denne bakgrunn gikk Rettspolitisk forening og 13 andre organisasjoner sammen i et samarbeid om styrking av rettshjelpsordningen i fjor. Samarbeidet resulterte i en erklæring, som i oktober i år ble sendt som et fellesinnspill til de politiske partiene.

Stortingets vedtak på fredag signaliserer at vi har blitt hørt. Vi håper at gjennomgangen vil resultere i aktive grep som bidrar til at ordningen bringes nærmere sitt formål.

[1]              Lov om fri rettshjelp § 1

Legg inn en kommentar