Utvalgte sitater fra høring av forslag til endringer i abortloven – fosterreduksjon

(fritt formatert og kommentert av Rettspolitisk forening)

Ønsket om å avslutte svangerskapet for ett av fostrene kan være begrunnet i at det er påvist alvorlig sykdom hos fostre. Kvinnen kan også ønske å redusere antall foster fra to til ett av andre grunner.

Fosterreduksjon kan etter departementets vurdering ikke likestilles med andre svangerskapsavbrudd etisk sett. De etiske vurderingene ved fosterreduksjon er
ulik vurderingene ved svangerskapsavbrudd ellers. (RPF anmerker: Her hadde det selvfølgelig vært rimelig å anta at vi fikk innblikk i hva disse etiske vurderingene er. Det får vi imidlertid ikke noe sted i høringsnotatet.)

Spørsmålet er Ikke om kvinnen selv skal bestemme om hun ønsker å fullføre et svangerskap og få barn, men om hun også skal ha rett til å velge hvor mange barn hun vil bære fram.

Flerlingesvangerskap vil normalt være en større belastning på kvinnens helse enn å bære fram ett barn og omsorgsbyrden vil være større ved flerlinger enn for ett barn.

Et tvillingsvangerskap, en tvillingfødsel og omsorg for tvillinger vil imidlertid ikke
i seg selv kunne anses å føre til en urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse. Det vil ikke være tilstrekkelig å vise til at omsorgsbyrden er større ved tvillinger enn ved ett barn.

Nemndas avgjørelse bør i størst mulig grad være et resultat av en drøfting av situasjonen mellom kvinnen og nemndmedlemmene.

Høring av forslag til endringer i abortloven ble lagt ut på høring 19.2.2019. Disse setningene er hentet fra høringsnotatet. Alle har anledning til å sende inn svar på høringen innen fristen 2.4.2019. Mer informasjon om hvordan man sender inn svar på høringen finnes på regjeringens nettsider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-abortloven—fosterreduksjon/id2629710/?expand=horingsnotater 

Legg inn en kommentar