Mer tvang vil gjøre vondt verre

Tekst og bilde: Sunniva Yde Aksnes fra fengselsgruppa i Jussbuss

Justisdepartementet sendte i forrige uke på høring et lovforslag som skal gi fengslene adgang til å bruke spyttemasker overfor innsatte. Med dette fører regjeringen, med Jøran Kallmyr i spissen, Kriminalomsorgen i en retning av mindre rehabilitering og mer tvang.

Spyttemaske – et humant tvangsinngrep?

Fengselsbetjenter som opplever å bli spyttet på av innsatte har blitt et økende problem i norske fengsler, kunne vi lese i VG i forrige uke. For å bøte på problemet foreslås det nå at spyttemasker skal bli et godkjent tvangsmiddel etter straffegjennomføringsloven. En spyttemaske er i følge lovforslaget en gjennomsiktig hette som tres over hodet på den innsatte, med et felt ved nedre del av ansiktet som skal hindre at det sendes spytt ut av hetten.

Jussbuss har forståelse for ubehaget spytting påfører betjentene, og er enig i at problemet må tas på alvor. Vi mener imidlertid at innføring av spyttemaske ikke er veien å gå. Bruk av makt og tvang fører til mer frustrasjon og aggresjon blant innsatte, noe vi opplever gjennom vår daglige kontakt med innsatte. Vi kan dermed ikke se at spyttemasker vil ha en annen effekt enn å eskalere uroen og utageringen overfor ansatte, og mener dermed tvangsinngrepet ikke vil forbedre sikkerhetssituasjonen til de ansatte.

Flertallet av de innsatte Jussbuss er i kontakt med befinner seg i en svært vanskelig livssituasjon, og i en rapport fra 2014 ble det avdekket at bare 8 % av de innsatte i norske fengsler ikke hadde hatt noe tegn på psykisk lidelse.1 Det er dermed mye som tilsier at bruk av mer tvang overfor de dette gjelder bare vil gjøre vondt verre. Istedenfor å tre hetter nedover hodet på de innsatte burde det heller iverksettes tiltak for å forebygge at slike situasjoner oppstår.

Det å bli påført en spyttemaske er et nedverdigende tiltak som kan gå hardt utover integriteten til den enkelte. I følge den britiske avisa ”The Independent”2 er flere i Storbritannia kritiske til politiets bruk av spyttemasker, også ansatte i politiet. Det har blitt uttalt at bruken har virket mot sin hensikt og at spyttemaskene har blitt brukt overfor personer i en svært sårbar situasjon. Sivilombudsmannen har dessuten frarådet bruk av spyttemaske, da dette er et svært inngripende tiltak som vil kunne medføre angst. Jussbuss etterlyser dermed forskning som tilsier det motsatte. At Justisdepartementet  ”ikke er kjent med at disse hettene kan påføre noen skade” er ikke godt nok.

Jussbuss er også bekymret for at en innføring av spyttemaske vil føre til at disse brukes i større utstrekning enn det loven åpner for. Dette fordi vi erfarer at flere fengsler ofte bruker mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig. Dessuten er begrunnelsene ved tvangsvedtak ofte mangelfulle, og dokumentasjonen ofte ufullstendig, slik at det er vanskelig for Jussbuss, Sivilombudsmannen og tilsynsorganer å imøtegå tvangsbruken.

Det underliggende problemet

Innføring av spyttemasker fremstår som en kortsiktig løsning på et mer dyptgående problem. Det virker ikke som om Justisdepartementet stiller spørsmålstegn ved årsaken til at flere fengselsbetjenter opplever å bli spyttet på. Jussbuss mener det er nærliggende at dette har sammenheng med ressurssituasjonen i norske fengsler.

De siste års kutt i bevilgningene til Kriminalomsorgen har gått hardt utover tilbudet til de innsatte og bemanningssituasjonen i fengslene. Innsatte låses mer inne på cellene sine, mange får ikke den oppfølgningen de trenger fra ansatte, og behovene til særlig utsatte grupper blir ikke ivaretatt. Sivilombudsmannen overleverte i juni en særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler.  Et gjennomgående funn fra Sivilombudsmannens fengselsbesøk er omfattende bruk av isolasjon og for mye innlåsing på egen celle. Det fremgår av den særskilte meldingen at deler av praksisen er i strid med internasjonale menneskerettslige standarder.

Et dårligere tilbud i fengslene, mindre bemanning og mer isolasjon påvirker soningen til de innsatte. Det er gode grunner til å tro at dette har sammenheng med den økende graden av spytting mot ansatte.  Det er dette Justisdepartementet burde ta tak i, fremfor å tilrettelegge for mer tvangsbruk.  Vil Justisdepartementet virkelig beskytte ansatte i norske fengsler, er det behov for andre tiltak enn plastmasker.

Vil gjøre det lettere å bruke tvang

Mediefokuset ved lovforslaget har i hovedsak vært på innføring av spyttemaskene. Enda mer truende for innsattes rettssikkerhet er imidlertid andre foreslåtte endringer, som blant annet en senket terskel for når en rekke tvangsmidler kan benyttes. Bruk av tvangsmidler i fengsel reguleres av straffegjennomføringsloven § 38. Første ledd oppstiller klare vilkår for i hvilke situasjoner godkjente tvangsmidler kan benyttes, blant annet for å ”avverge alvorlig angrep eller skade på person” eller ”hindre alvorlige opptøyer eller uroligheter” jf. § 38 (1) bokstav a og c.

Justisdepartementet foreslår nå å innføre et nytt ledd for alle andre godkjente tvangsmidler enn sikkerhetscelle og sikkerhetsseng, hvor terskelen for bruk av disse skal stilles lavere enn det som i dag er tilfelle. I følge forslaget skal disse tvangsmidlene benyttes for ”å avverge andre fysiske angrep på person, når angrepet vil være egnet til å vekke frykt, smerte eller annet betydelig ubehag.”

Den foreslåtte terskelen er vesentlig lavere og mer skjønnsmessig enn dagens § 38 (1) og Jussbuss frykter at dette vil kunne medføre en utglidning i bruken av tvangsmidler. Dette særlig fordi vi opplever at fengslene benytter mer inngripende tvangstiltak enn det som er nødvendig.  Bruk av tvangsinngrep som håndjern, transportjern og bodycuff vil etter dette kunne brukes i større grad enn det som i dag er tillatt, og det samme vil gjelde for spyttemasker, om disse tillates. Denne dreiningen mot mer tvang er et skritt i feil retning. Fremfor å åpne opp for mer tvangsbruk, burde Justisdepartementet se på årsakene til at tvangen må benyttes, og sette inn tiltak som forhindrer at tvang blir nødvendig.

1 Cramer, “Forekomst av psykiske lidelser hos domfelte i norske fengsler”

2 Dearden, “Spit hoods to be carried by all London police officers, Scotland Yard announces in major U-turn”

 

Legg inn en kommentar