God juridisk bistand – måles i mer enn bare kroner og øre

Skrevet av Susana Løveid, jurist i Rettshjelpsentralen

Vi nærmer oss slutten på et år og en periode som har vært preget av unntakstilstand for mange i samfunnet. Samtidig går vi jurister inn i en tid for ettertanke, spenning og nye muligheter.

De fleste er tilbake i en jobbhverdag som har normalisert seg, men noen har kanskje mistet jobben under pandemien, eller står ved et veivalg i sin karriere. Andre er snart nyutdannet jurist, eller jobbsøkende, mens andre skal begynne i ny jobb. Uavhengig av hvor man er på vei, har vi jurister det samme utgangspunktet; Rettskildene er vårt håndverk.

Hvor godt vi klarer å anvende den juridiske metoden har flere verdier for samfunnet og klienter, utover det rent økonomiske. Sett fra perspektivet til et rettshjelptiltak i Kirkens Bymisjon, vil det i dette innlegget rettes søkelys mot flere sentrale verdier ved å yte god juridisk bistand. 

Målet med å synliggjøre disse verdiene er å bevisstgjøre og motivere oss jurister i møte med klienter og samfunn.  

Verdi for saken med tanke på fremdrift og avklaring. I mange tilfeller kan saker ha pågått over lang tid uten at partene har kommet til enighet. Rettshjelpsentralen erfarer at dette for eksempel kan gjelde skifteoppgjør etter en skilsmisse hvor den ene ektefellen mangler kunnskap om hvilke regler som gjelder, både materielt og prosessuelt. Tema kan være om det skal foretas et privat eller offentlig skifte og gangen i den skifteprosessen man tilslutt lander på. I et slikt tilfelle som dette gir vi klienten veiledning i hvordan å gå frem i saken. Dette kan bidra til økt forståelse og at klienten i større grad kan ta saken sin videre på egen hånd.   

Verdi opp mot instanser og tvisteløsningsorganer som har makt. Vi erfarer også at vår bistand ikke alltid primært angår det rettslige. I møte med tvisteløsningsorganer kan for eksempel klienter kjenne på nervøsitet og at mye står på spill i saken. I slike tilfeller har det en verdi å ha med seg en rettslig medhjelper som kan ufarliggjøre situasjonen, utjevne maktbalansen og gi klienten en følelse av å ikke stå alene. 

Verdi som et mellomledd i situasjoner hvor fokuset har gått fra sak til person. I tilfeller hvor saken både har blitt trenert av partene over tid og situasjonen er fastlåst, erfarer Rettshjelpsentralen at vi som en nøytral juridisk rådgiver, kan bidra til å løse saken på en mer effektiv og konfliktdempende måte. Dette kan typisk være i saker hvor det er konflikt i et boligsameie, hvor en beboer føler seg forbigått av styret i sak om advarselsbrev eller faktura, og har rettet fokuset på styreleder. Et annet eksempel kan være tvister mellom naboer hvor det har oppstått konflikt om hekken mellom eiendommene. Her kan Rettshjelpsentralen som nøytral part bidra til dialog. Dette erfarer vi er spesielt verdifullt i saker av særlig personlig karakter, som for eksempel i arve- og familierettsaker. 
 
Verdi som kunnskapsoverføring. I dag finnes god juridisk bistand flere steder, men ikke alle har råd til advokat eller omfattes av fri rettshjelpsordningen. Mange oppsøker derfor rettshjelptiltak, som blant annet har det til felles å gi hjelp til selvhjelp. Mer konkret kan vi gi bistand som gjør at klienten på egenhånd kan kontakte instanser i saker hos eksempelvis NAV eller UDI. Etterhvert som klienten får mer kunnskap om instansenes vedtak og prosess, ser vi at klienten selv kan sende inn nødvendig dokumentasjon for saken sin som er til behandling, og kanskje i neste omgang klare å tolke og svare på vedtakene selv uten å oppsøke juridisk bistand. Dette bidrar til større selvstendighet og kunnskap hos klienten i møte med rettslige prosesser.  

Verdi i form av en moralsk støtte i selve prosessen. At klienten opplever vennlighet og møtes med tillit og trygghet er et grunnleggende element i å yte god juridisk bistand. Rettshjelpsentralen erfarer at dette blant annet innebærer å være ærlig overfor klienten hvis klienten ikke har en god sak, eller hvis klienten fremmer ønsker som ikke er til det beste for saken. Det å kunne formidle og begrunne dette på en god og forståelig måte, kan i det lange løp hjelpe klienten i form av å akseptere situasjonen og oppmuntre klienten til å finne andre løsninger.

Summen av verdiene som er nevnt viser flere aspekter ved god juridisk bistand. Oppdraget til Kirkens Bymisjon er at alle erfarer rettferdighet, respekt og omsorg. Dette kan ivaretas hvis jurister og samfunnet fremmer de verdiene som det er vist til her. Det kan måles i langt mer enn bare kroner og øre, og vil komme alle til gode.  

Legg inn en kommentar