Nyttårsønsker fra Rettspolitisk forening

Skrevet av styret i Rettspolitisk forening

Nå er jula vel overstått, og vi er klare for å ta fatt på det nye året. Vi benytter anledningen til å ønske deg godt nytt år! Vi har snart levd to år med pandemi. Mange har måttet ofre mye for å holde dødstall, innleggelser og smittetall nede. Politikerne har vært opptatte med tiltak, vaksiner og økonomiske krisepakker, men i 2022 håper vi politikerne har tid til å rette blikket utover korona og kommune- og fylkesoppløsninger. Rettspolitisk forening har i hvert fall nok av ønsker for det nye året!

Rpf ønsker at rettshjelpsordningen styrkes. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er helt klart moden for å heves. At inntektsgrensen heves for enslige fra kr. 246 000 til 319.000 etter forhandlinger om statsbudsjettet for 2022 er et steg i riktig retning, men det er behov for å øke den ytterligere. Inntektsgrensen har vært alt for lav i alt for lang tid. For å sikre at inntektsgrensen ikke blir stående stille igjen, burde den vært knyttet til folketrygdens grunnbeløp. Inntektsgrensen tar heller ikke høyde for forhold som gjør at personen likevel ikke har inntekt som kan disponeres til rettshjelp. Vi ønsker at inntektsgrensen skal hensynta gjeld og forsørgebyrde.

Inntektsgrensen begrenser rettshjelpsordningen, og fører til at personer med et sterkt behov for rettshjelp ekskluderes fra ordningen. En annen begrensning i ordningen er rettsområdene som omfattes av rettshjelpsloven. Det må gis fri rettshjelp innenfor flere rettsområder enn i dag.

Videre mener vi det er viktig at advokatene som yter rettshjelp til personer som omfattes av ordningen får betaling som svarer til tiden de bruker på sakene. Da må stykkprissatsene heves og salærsatsen justeres årlig etter lønnsveksten ellers i samfunnet. Vi ønsker også at advokater som gir fri rettshjelp og som tar straffesaker får forhandlingsrett om rettshjelpssatsen og stykkprisene de får betalt sine oppdrag etter.

Tilgang på rettshjelp er essensielt i det rettsliggjorte samfunnet vi har i dag. Rpf ønsker seg derfor en landsdekkende, gratis og uavhengig førstelinjetjeneste, hvor folk kan få veiledning i juridiske spørsmål for å klarlegge sin egen rettsstilling.

Selv om ønsket om en styrket rettshjelpsordning står sterkt, så har vi mer å melde!

Vi ønsker å bedre forholdene for innsatte i norske fengsler, og at deres grunnleggende menneskerettigheter ikke krenkes. Kvinnelige innsatte må sikres like rettigheter i fengsel som menn. Vi ønsker at isolasjon av innsatte aldri skal brukes på grunn av økonomiske eller praktiske utfordringer i fengselet. Alle innsatte i norske fengsler må få nødvendig helsehjelp.

Rusreformen ble lagt frem av den forrige regjeringen i 2021, men ble ikke vedtatt. Vi ønsker omkamp! Vi håper også 2022 blir året hvor samtykkelov vedtas, slik at sex uten samtykke endelig regnes som voldtekt i straffeloven.

Vi begynner kanskje å låte kravstore – vi har det jo jevnt over ganske bra i Norge. Rpf kan gjøre oppmerksom på at dette kun er noen få utvalgte ønsker. For selv om tilstanden er nokså god her til lands, er det rom for forbedringer. Rpf håper å bidra med kloke høringssvar og spennende arrangementer i 2022. Allerede i februar arrangerer vi rettspolitisk kjepphest: Kom, så kan du høre hvilke endringer engasjerte jurister vil se i 2022! 

Legg inn en kommentar