Objektivt forelsket

Skrevet av Jostein Leland, saksbehandler i Jussbuss

«Omgåelsesekteskap» er ekteskap hvor formålet med vielsen har vært annet enn kjærlighet. Hos Utlendingsdirektoratet betyr det som regel at en utlending har giftet seg for å få oppholdstillatelse. I slike tilfeller skal utlendingen nektes opphold i landet.[1] Våre erfaringer er at utlendingen også ofte får et innreiseforbud.[2] Dersom ektefellene likevel ønsker å bo sammen må de gjøre det utenfor Norge.

Vurderingen av om det er et omgåelsesekteskap består av «objektive momenter» som skal fange opp ekteskapets realitet.[3] Momentene er derimot ikke objektive og åpner for at tradisjonelle kjønnsroller bestemmer om du får ekteskapet anerkjent.

Blant momentene som vektlegges finner man «om ekteskapet er klart atypisk i forhold til ekteskapstradisjoner i hjemlandet til utlendingene.»[4] Konsekvensen er at ekteskap kan nektes fordi det «er svært atypisk at en ung mann gifter seg med en kvinne som er 18 år eldre» som UNE har skrevet i en av sine vurderinger.[5] Eller at det er «atypisk i forhold til tradisjonene i søkerens hjemland, bl.a. fordi kvinnen ikke kan få barn» som Borgarting lagmannsrett har uttalt.[6]

Utlendingsdirektoratets klageinstans UNE har utformet en rapport om saksbehandlingen av omgåelsesekteskap. Om likestilling i vurderingen argumenteres det med at bare 53% av nektelsene gjaldt kvinner.[7] Resultatet var dermed tilnærmet kjønnsnøytralt. Tall fra SSB viser derimot at dobbelt så mange menn årlig gifter seg med partnere i utlandet.[8] Skjevheten i behandlingen må være alt annet enn likestilt når kvinner allikevel utgjør den største delen av avslagene.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda gjorde vurderinger av UNEs praksis.[9] De konkluderte at forskjellsbehandling bare er ulovlig om det er lagt avgjørende vekt på kjønn. Vurderingen som består av «en liste over objektive momenter» er derfor ikke diskriminerende.

Problemet er at mange av de alternative momentene bygger på informasjon fra ektefellene. I spørsmål om omgåelsesekteskap har man tatt standpunkt om at denne informasjonen ikke er troverdig. Da blir ektefellens kulturelle bakgrunn ett av få utgangspunkt for å vurdere hva de egentlig tenker.

Avviser man utradisjonelle ekteskap på grunnlag av den etablerte tradisjonen har man skapt en selvoppfyllende profeti. Det vil heller ikke i fremtiden være normalt «at en ung mann gifter seg med en kvinne som er 18 år eldre» fordi ekteskapene som kunne inngått i erfaringsgrunnlaget fortløpende blir utelukket. Videre risikerer ektefellen å bli utvist fra Norge i fem år fordi påstanden om at de elsker partneren sin er «åpenbart villedende eller uriktige opplysninger.»[10]

Dette er momenter norske kvinner oftere må ta i betraktning når de finner seg partnere i utlandet. På objektivt grunnlag.


[1] I medhold av utl. § 40 (4)

[2] Som regel i medhold av utl. §66 (1) bokstav a

[3] Ot.Prp.Nr.75 (2006-2007) punkt 9.6.2.3

[4] Ot.Prp.Nr.75 (2006-2007) punkt 9.6.2.5

[5] LDO Sak nr. 67/2014

[6] LB-2019-97080

[7] UNE – Omgåelsesekteskap – Rapport om UNEs praksis 14.12.2020

[8] SSB – Giftemål norsk eller utenlandsk landbakgrunn 1999-2020

[9] LDO Sak nr. 61/2014, 67/2014 og 14/424

[10] I medhold av utl. § 66 (1) bokstav a

Legg inn en kommentar