Spytthette – HMS-tiltak eller tvangsmiddel?

Skrevet av Elisa Bogaard Vangen, leder av Rettspolitisk forening

Foto: Karianne Hammer
Foto: Karianne Hammer

I Norge er det bare myndighetene som har lov til å bruke tvangsmidler mot enkeltpersoner. Dette maktmonopolet er lovregulert. Formålet med en slik regulering er å sikre at de ulike formene for tvangsmidler ikke misbrukes. Slike tvangsmidler er nemlig sterkt inngripende, og det stilles strenge vilkår for når de kan brukes. Der loven tillater egne vurderinger, er kanskje dette en sannhet med modifikasjoner.

Et av disse tvangsmidlene er såkalt spytthette. En spytthette er en gjennomsiktig hette som tres over hodet på en person, med et felt ved nedre del av ansiktet som hindrer at vedkommende  kan spytte ut av hetta. 

Bruken av spytthette er kritisert fra flere hold, både fordi bruken medfører ulike helserisikoer, men også fordi disse helserisikoene ikke har vært gjenstand for bred helsefaglig vurdering. 

I januar 2023 ble bruken av spytthette satt på pause i politiet, på grunn av omfattende kritikk fra tunge aktører på feltet. Etter å ha innhentet en helsefaglig tilbakemelding fra Helsedirektoratet besluttet imidlertid Politidirektoratet å oppheve bruksforbudet, om enn med strengere vilkår. Etter nye regler skal det utvises varsomhet ved bruk av spytthette på personer som er psykisk syke eller tydelig beruset, og særlig varsomhet med å bruke det på personer under 18 år. Bruken av spytthette som tvangsmiddel er i seg selv problematisk, men enda verre er det at det fortsatt kan brukes på barn og andre sårbare voksne. Spesielt sett hen til risikoene bruk av spytthette medfører, sammenholdt med hvor lite forskning som foreligger. 

Elisa Bogaard Vangen, styremedlem i Rettspolitisk forening.  Foto: Yina Chan
Elisa Bogaard Vangen, leder av Rettspolitisk forening. Foto: Yina Chan

Den helsefaglige vurderingen fra Helsedirektoratet om bruk av spytthette tar ikke for seg alle risikofaktorene knyttet til dette, og burde ikke blitt ansett som tilstrekkelig grunnlag for å videreføre bruken. Helsedirektoratet understreket blant annet at det ikke foreligger dokumentasjon på trygg bruk og sikkerhet for personer med underliggende psykiske lidelser, somatiske sykdommer eller ved rusbruk. De få studiene som er gjort på bruk av spytthette er både små og lite representative fordi de er gjort med friske og frivillige deltakere.1

Situasjoner der spytthette brukes er ofte preget av høyt stressnivå. En hette over hodet kan bidra til å fremkalle sterk frykt, tap av kontroll og kvelningsfornemmelser. Bruken kan også innebære risiko for død gjennom kvelning. I tillegg er det heller ikke undersøkt hvilken psykiske belastning bruk av spytthette kan medføre.

Hovedverneombud i politietaten, Audun Buseth, har begrunnet ønsket om spytthette som tvangsmiddel med at ansatte ikke skal måtte finne seg i å bli spyttet på når de må håndtere utagerende personer. Da Politidirektoratet kartla den faktiske bruken av spytthette i politidistriktene, var ett av funnene at det i hovedsak ble oppfattet som et HMS-tiltak, og i mindre grad som et maktmiddel.2 Dette er oppsiktsvekkende. Bruk av tvangsmidler må være forholdsmessig. På generelt grunnlag må man kunne si at det er mer inngripende å få tredd en plasthette over hodet enn å bli spyttet på, spesielt når sistnevnte kan avverges ved bruk av verneutstyr.

Spytthette som tvangsmiddel er svært problematisk. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har uttalt at bruk av spytthette innebærer en vesentlig risiko for umenneskelig eller nedverdigende behandling, særlig overfor sårbare grupper slik som barn.3 Sivilombudet har også ved gjentatte anledninger uttrykt bekymring for bruken, særlig i kombinasjon med andre tvangsmidler. Siden adgangen til å benytte spytthette ble vedtatt innført i 2020, har det kommet ytterligere internasjonal kritikk og helsefaglige undersøkelser som tilsier at det må vurderes på nytt hvorvidt det bør være adgang til å bruke spytthette som tvangsmiddel.4

Bruken av spytthette som tvangsmiddel bør avskaffes. I det minste må det gjennomføres en bred, helsefaglig utredning der også den psykiske belastningen ved bruk av spytthette kartlegges. 

  1. Helsedirektoratet: «Svar på anmodning fra Politidirektoratet om bistand til en helsefaglig vurdering av bruk av spyttbeskytter» på s 7 ↩︎
  2. https://www.politiforum.no/opphever-forbudet-mot-bruk-av-spytthette/239703 ↩︎
  3. https://www.nhri.no/2021/adgangen-til-a-bruke-spytthette-bor-avskaffes/ ↩︎
  4. Se bl.a. FNs torturkomité, anbefalinger til Australia’s sjette periodiske statsrapport om gjennomføringen av FNs torturkonvensjon, 5. desember 2022 ↩︎