Om bloggen

Kritiskjussbloggen ble opprettet i 2015 med det formål å gi medlemmer i Rettspolitisk forening og andre en arena for å ytre sine meninger om det som skjer i jussens og politikkens verden. Tanken har hele tiden vært at terskelen for å få publisert en mening på bloggen skal være lav, med et lett tilgjengelig innhold.

I dag er bloggen en voksende debattarena for kritisk juss og rettsformidling. Bloggen oppdateres jevnlig, med flere innlegg i måneden. Artikkelforfatterne er alt fra medlemmer og styremedlemmer i Rettspolitisk forening, medarbeidere i rettshjelpstiltak og akademikere. Blogginnleggene gir uttrykk for skribentenes holdninger og meninger, men felles for dem er målsetningen om å formidle kritisk juss.

Kritisk juss?
Siden Rettspolitisk forening ble stiftet i 1974 har Kritisk juss-bevegelsen vært en fundamental del av både foreningens arbeid og formål - og utgivelsen av tidsskriftet Kritisk Juss. Kritiskjussbloggen er intet unntak.

En del av kjernen i Kritisk juss-bevegelsen er å stille spørsmål ved om en regel fungerer etter sin hensikt. Gjør den ikke det, må regelen endres. Noen ganger viser det seg også at det er selve hensikten bak regelen som er problemet.

Jonathan Leifsson de Lange, Ida Tønnessen og Tonje Lilaas Larsen
“Førersetet – hvor ruller bussen nå?” fra festskriftet Jussbuss 50 år (2021)


I valget mellom de ulike mulige løsningene jussen byr på, bør vi anerkjenne at jussen er en mindre del av et større hele, der jussen ikke har noen verdi i seg selv, men bare i kraft av de samfunnsmessige verdier den bidrar til å skape eller opprettholde. Hver enkelt av oss har et personlig ansvar for å forvalte den muligheten jussen gir oss til å styrke slike verdier. Dette ansvaret forvalter vi i vår arbeidshverdag, i hvert eneste av de valgene vi tar som får konsekvenser for menneskene og samfunnet rundt oss.

For å bli bevisste vårt personlige ansvar som jurister og den samfunnsmessige sammenheng jussen inngår i, er vi nødt til å problematisere hvem vi er, både som individer og som gruppe, og hvordan dette påvirker vår virkelighetsoppfatning og de valgene vi tar.

Ingvild Bruce
“Hvis juss er politikk, hva er Kritisk Juss?” i Kritisk Juss Vol. 35-2 (2017)

Bloggens redaksjon

Det er styret i Rettspolitisk forening som er overordnet ansvarlig for Kritiskjussbloggen.

Ved siden av å drive blogg jobber vi også rettspolitisk på andre måter, for eksempel ved å skrive høringsuttalelser, arrangere seminarer og debatter og å utgi tidsskriftet Kritisk Juss. Vi er engasjert i ulike rettsområder, men arbeider særlig med saker som rammer vanskeligstilte grupper. Les mer om Rettspolitisk forenings arbeid her.

Ønsker du å bidra til bloggen? Les mer her.

For henvendelser, kontakt oss på blogg@rpf.no.