Aldri før har behovet for et landsdekkende sosialombud vært så stort

Skrevet av: Regine Andersen, medarbeider i Jussbuss

I en stadig mer kompleks hverdag, hvor levekostnadene skyter i været, er det særlig én gruppe som får sine rettigheter svekket; sosialklientene.

De aller fleste kjenner de økte prisene på blant annet matvarer, strøm og drivstoff på kroppen. Likevel står denne gruppen i en særstilling. For mange av dem kan det å skulle få endene til å møtes virke som en uoppnåelig drøm. Det er derfor helt nødvendig at det iverksettes tiltak som vil bidra til at denne gruppen får hjelp til å få sine rettigheter oppfylt.

Før jul rapporterte NAV om en stor økning i antall sosialklienter over hele landet.[1] I møte med NAV opplever flere av dem at de får dårlig oppfølging. Uforståelige vedtak, utilgjengelige saksbehandlere, mangelfulle skjønnsvurderinger og begrensede ressurser er eksempler på hva som kan møte dem. Jussbuss er stadig i kontakt med sosialklienter som beskriver en krevende hverdag. Mange av disse har liten tillit til systemet og opplever at terskelen for å klage er høy. Denne gruppen har også ofte utfordringer med å bli hørt og å tale sin egen sak. Deres rettssikkerhet står på spill.

I Oslo finnes et unikt tilbud, som blant annet jobber for at sosialklienter skal få ivaretatt sine rettigheter. Sosialombudet i Oslo er underlagt Pasient- og brukerombudet, og jobber konkret med rettighetsopplysning, råd og veiledning, og bistand til klager og korrespondanse med tjenester i kommunen. Jussbuss erfarer at Sosialombudet er et effektivt tilbud som hjelper sosialklienter med å forstå sine vedtak og hjelper dem med å sette seg inn i sin rettsstilling. I tillegg til dette bistår de praktisk med å klage på vedtak og kan raskt komme i kontakt med den enkeltes saksbehandler.

Gjennom dette arbeidet får Sosialombudet innsikt i utfordringene til sosialklientene. Denne kunnskapen brukes til å arbeide på systemnivå for å bedre regelverket til gunst for denne gruppen. Dersom et slikt tilbud hadde eksistert i hele landet, ville man fått et økt fokus på en ressurssvak gruppe med et behov for å bli sett. Dette ville kommet alle sosialklienter til gode.

Sosialombudet har også en viktig rolle gjennom å beskytte sosialklienters interesser og rettigheter gjennom kontroll med NAV. Ombudet vil kunne bidra med å gi NAV og bevilgende myndigheter dypere innsikt i utfordringene sosialklienter står overfor i dagens samfunn. Ombudets uavhengige stilling kan også bidra til at sosialklienter vil kunne få tilbake tilliten til systemet.  

Sosialklienter i hele Norge burde ha tilgang til et slikt tilbud. Sosialombudets viktige betydning i Oslo taler klart for at sosialklienter i hele landet burde få samme mulighet. Hvor i landet man bor kan ikke være styrende for hvilket rettslig vern man har.

Aldri før har behovet for et landsdekkende sosialombud vært så stort!


[1] https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/analyser-fra-nav/nyheter/18-prosent-okning-i-soknader-om-sosialhjelp-viser-ny-undersokelse

Legg inn en kommentar